Scoala Gimnaziala „Iacob si Ioachim Muresanu” Rebrisoara
   

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
pentru anul şcolar 2015-2016


Dispoziţii generale

      Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ.
      Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei Naționale, din inspectoratele şcolare judeţene, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire prectică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.
      Regulamentul constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestuia, al inspectoratelor școlare, pentru personalul didactic (personalul didactic de conducere, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar) şi personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei şi formării profesionale (antepreșcolari, preșcolari și elevi), pentru reprezentanții legali ai acestora.
      Regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern vor fi depuse, în scris, cu număr de înregistrare, la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare, şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament. Propunerile de revizuire pot fi făcute şi de alte grupuri sau persoane, în conformitate cu proceduri stabilite de regulamentul intern al fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar


Sarcini generale ale personalului didactic.


      Realizarea integrală a tuturor obligaţiilor ce le revin din planul managerial al şcolii, din celelalte documente de planificare şi din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi din fişa postului.
      Pregătirea lecţiilor şi a activităţilor didactice programate în şcoală şi în afara ei pe baza de proiect sau schiţă de lecţie.
      Supravegherea atentă a elevilor pe întreaga perioada cât aceştia se găsesc în şcoală sau participă la diverse activităţi extraşcolare.
      Desfăşurarea pregătirii suplimentare a elevilor, conform programării (meditaţii, consultaţii).
      Corectarea lucrărilor de evaluare şi caietelor de teme ale elevilor.
      Asigurarea corectă şi permanentă a serviciului pe clase, precum şi celui pe şcoală când este cazul.
      Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI, de circulaţie în toate activităţile, semnarea fişei individuale.
      Respectarea drepturilor fiecărui OM în relaţia director- profesor, profesor- profesor, profesor- elev.
      Participarea obligatorie la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare.
      Să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil..
      Să prezinte la începutul fecărui an şcolar analizele medicale solicitate, să fie apt din punct de vedere medical și să fie capabil să relaționeze cu elevii, părinții și colegii.
      Se interzice: - să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
- aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor / colegilor.
- să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.
      Să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului, inclusive în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului


Sarcinile învăţătorilor şi diriginţilor.

      Prelucrarea cu elevii şi asigurarea respectării de către aceştia a Regulamentului şcolar şi a celui de Ordine Interioară.
      Repartizarea responsabilităţilor pe clase, organizarea serviciului pe şcoală şi pe clasă – de către elevi.
      Controlul zilnic al claselor (ordinea, curăţenia, ţinuta şi igiena corporală a elevilor).
      Controlul permanent al elevilor la învăţătură şi disciplină (motivarea săptămânală pe baza actelor legale prevăzute în Regulamentul Şcolar al absenţelor).
      Diriginţii şi învăţătorii asigură legătura permanentă cu familiile elevilor.
      Ţin evidenţa elevilor problemă şi celor indisciplinaţi, se ocupă în mod special de educarea lor, de prevenirea abaterilor de orice fel.
      Asigură înscrierea şi participarea elevilor la concursurile şcolare pe obiecte de învăţământ şi ţin evidenţa nominală a elevilor înscrişi la diverse activităţi sau a celor cuprinşi în formaţiile artistice sau sportive, pentru a evita supraîncărcarea elevilor.
      Completează permanent caietul de observaţii asupra colectivului de elevi pe care îi îndrumă pentru a putea elabora la sfârşitul anului şcolar fişa individuală psiho- pedagogică.
      Motivarea absenţelor se efectuează în ziua prezentării actelor justificate, care pot fii: adeverinţă eliberată de medic, cererea scrisă a părintelui.
Drepturile şi obligaţiile elevilor
      Elevul sau, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
      Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
      Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii.
      Elevii beneficiază de asistenţă psiho-pedagogică şi medicală gratuită. Au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
      Elevii cu aptitudini şi performanţe exepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar.
            Elevii:
- au dreptul şi obligaţia de a stabili împreună cu cadrele didactice planificarea lucrărilor scrise, astfel încât să fie respectate principiile psihopedagogice;
- elevul sau, după caz, părintele/tutorele legal instituit, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a părintelui şi a directorului. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/tutorele său legal se poate adresa directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, solicitând reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna, după caz, doi profesori pentru învăţământul primar sau doi profesori de specialitate, din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
- au dreptul de a se adresa conducerii şcolii în cazul în care consideră că le sunt lezate drepturile prevazute în ROFUIP şi în prezentul regulament;
- in învățământul preșcolar, primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) și gimnazial(clasele V-VIII), precum și în învățământul profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă /clasă.(cap 6, art 241, alin 1.);
- au dreptul de a se adresa conducerii şcolii în cazul în care consideră că se află într-o situatie de conflict cu cadrele didactice;
- au dreptul de a fi consiliaţi în privinţa metodologiilor de desfăşurare a examenelor de orice tip pe care urmează să le susţină;
- au dreptul de a solicita o evaluare suplimentară în ultima săptămână de cursuri, în cazul în care se află într-o situaţie de corigentă;
- au dreptul de a obţine aprobarea scrisă a directorilor/dirigintelui clasei pentru a părăsi incinta şcolii în timpul cursurilor, în cazuri temeinic justificate;
- au dreptul de a contesta în scris sancţiunile care li s-au aplicat adresându-se consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii;
- au dreptul sa beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat;
- În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, libertatea preşcolarilor elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, este garantată, conform legi. În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, directorul poate propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi difuzării acestora şi, ca urmare, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.
- elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii naţionale privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale.
- au obligaţia de a frecventa toate orele de curs şi a participa la toate activităţile existente în programul şcolii;
- au obligaţia de a se prezenta la orele de curs având echipamentul adecvat, solicitat pentru fiecare din activităţile şcolare;
- au obligaţia să păstreze curăţenia în spaţiile de învăţământ, pe coridoare, pe terenurile de sport, în curtea şcolii;
- au obligaţia de a purta asupra lor carnetele de elev şi de a le prezenta profesorilor pentru consemnarea notelor şi părinţilor pentru informarea privind situaţia şcolară;
- au obligaţia ca în termen de cel mult 7 zile de la revenirea la cursuri să prezinte profesorului diriginte sau învăţătorului adeverinţa medicală avizată la cabinetul medical sau documentele justificative în baza cărora învăţătorul, dirigintele va motiva absenţele;
- au obligaţia să aiba o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
- au obligatia sa se prezinte la cursuri in uniforma scolara-semn distinctiv al scolii;


Îndatoririle elevilor


• de a frecventa, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşii cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
• să cunoască şi să respecte :
            - legile statului,
            - prezentul regulament,
            - regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii,
            - normele de tehnica securităţii, de prevenire şi de stingere a incendiilor,
            - normele de protecţie civilă,


Este interzis elevilor:


• să deterioreze bunurile din patrimonial unităţii de învăţământ. Elevii care încalcă această prevedere vor suporta costurile pentru repararea/înlocuirea bunurilor deteriorate;
• să deterioreze şi/sau să nu restituie în bună stare manualele şcolare primate gratuit. Elevii care nu respectă această prevedere vor fi obligaţi la plata manualelor sau înlocuirea acestora;
• să introducă în perimetrul unităţii de învăţămănt orice tip de arme, muniţie, petarde, pocnitori, prin care pot afecta integrarea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi ;
• să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi prin confiscarea telefonului şi predarea acestuia către conducerea scolii. Restituirea telefonului se va face de către reprezentanţii direcţiunii şcolii, după ce părintele/ tutorele legal instituit se va prezenta la şcoală pentru a discuta cu dirigintele clasei şi cu conducerea şcolii;
• este interzis accesul elevilor în şcoală cu telefoane mobile, bijuterii, jocuri de tip GameBoy sau Nintendo, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea acestora în cazul nerespectarii acestei reguli din prezentul regulament.
• să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter pornografic. Elevii care încalcă această prevedre vor fi sancţionaţi prin scaderea notei la purtare; • să fumeze în incinta unităţii de învăţământ. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi prin anunţarea scrisă a părinţilor şi scăderea notei la purtare cu un punct. În cazul recidivei, elevul va fi sancţionat prin scăderea notei la purtare cu două puncte iar în cazul unei noi recidive, prin scăderea notei la purtare sub 7.00;
• să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi să participle la jocuri de noroc. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi prin scaderea notei la purtare, anunţarea scrisă a părinţilor;
• să aibă o atitudine lipsită de respect şi condescenţa faţă de cadrele didactice faţă de personalul şcolii şi faţă de colegi. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi prin mustrare în consiliul profesoral şi scăderea notei la purtare;
• să se implice în acte de violenţă sau intimidare şi/sau să folosească în aceste scopuri grupuri organizate tip “bandă” sau “gaşcă”. Elevii care încalcă această prevedere vor fi sancţionaţi prin scăderea notei la purtare, anunţarea scrisă a parinţilor;
• să vină la şcoală în ţinută indecentă: piese de îmbrăcaminte având diferite inscripţii, blue-jeans extravaganţi, pantaloni scurţi sau trei sferturi, maiou, papuci, tricouri cu decolteuri adânci, abdomenul/mijlocul descoperit, găuri în îmbrăcăminte etc. Elevii care încalcă această prevedere nu vor fi primiţi la cursuri iar la orele în care vor absenta din acest motiv li se vor consemna absenţe, din care decurg toate celelalte consecinţe;
• să fie fardaţi/fardate, să aibă manichiura stridentă sau unghiile neîngrijite, să-şi vopsească părul, să poarte ochelari de soare, banderole, etc. în timpul orelor de curs. Elevii care încalcă această prevedere nu vor fi primiţi la cursuri, iar orele în care vor absenta din acest motiv li se vor consemna absente, din care decurg toate celelalte consecinţe;
• să poarte tatuaje, piercing, semene sataniste sau ale unor grupari hipiote; elevii care încalcă această prevedere nu vor fi primiţi la cursuri, iar la orele în care vor absenta din acest motiv li se vor consemna absenţe, din care decurg toate celelalte consecinţe;
• să intre în pauză în alte săli de clasă în afara aceleia în care îşi desfaşoară activitatea; elevii pot comunica cu alţi elevi din şcoală numai în afara sălii de clasă;
• să întârzie la orele de curs; întârzierea repetată atrage după sine sancţionarea;
• să absenteze în mod nejustificat de la cursuri de de la celelalte activităţi organizate de şcoală.
• să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
• să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
• să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar;
• să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;


Programul zilnic în şcoală


o Cursurile se desfăşoară conform orarului şcolii, începând cu orele 8. Modificările în orar se fac doar cu aprobarea directorului.
o Prezentare elevilor la şcoală, zilnic la orele 745 , respectiv în funcţie de orar.
o Prezenţa la şcoală a personalului didactic se face cu cel puţin 15 minute înaintea de începerea activităţii.
o Pauzele dintre ore durează 10 minute cu excepţia celei de- a doua care durează 20 de minute, iar la ciclul gimnazial în ce-a de-a treia pauză.
Obligaţiile cadrelor didactice, ale elevilor şi ale claselor de serviciu.


ÎNVĂŢĂTORI ŞI PROFESORI


• La începutul orelor şi la terminarea pauzelor, intrarea în clasă a elevilor din ciclul primar (clasele 0- IV), se face sub directa îndrumare a învăţătorilor, iar elevii din ciclul gimnazial (clasele V- VIII), intră sub îndrumarea profesorilor de serviciu.
• După terminarea ultimei ore de curs învăţătorii şi profesorii îi conduc pe elevi până la ieşirea din şcoală, reamintindu- le necesitatea respectării regulilor de circulaţie. La terminarea ultimei ore de curs, învăţătorul, profesorul, nu lasă în clasă elevi nesupravegheaţi.


ÎNVĂŢĂTORI ŞI PROFESORI DE SERVICIU


• Serviciul pe şcoală se realizează zilnic de cadrele didactice sub îndrumarea şi controlul directorului care răspunde de activitatea din şcoală. Acesta, în caz de nevoie, împreună cu responsabilul de orar, asigură suplinirea cadrelor didactice şi intrare la timp a tuturor cadrelor didactice la ore.
• Prin rotaţie, pe baza unei grafic, câte un profesor va fi de serviciu, având următoarele obligaţii:
            - prezenţa permanentă în şcoală între orele 730 -1400
            - între orele 730 –750 controlează modul în care şcoala este pregătită pentru a primi elevii.
            - verifică dacă s- au prezentat elevii de serviciu.
            - organizează controlul elevilor la intrarea în şcoală. Elevii pot intra în şcoală numai începând cu orele 745. Pe timp nefavorabil, elevii pot intra în şcoală când sosesc, dar după prezentare profesorilor de serviciu.
            - se îngrijesc de securitatea cataloagelor şi de ordinea din sala profesorală.
La sfârşitul serviciului întocmeşte un proces verbal care se referă la modul în care s- a menţinut ordinea şi curăţenia în şcoală, activitatea clasei de serviciu, ţinuta şcolii dimineaţa, elevii care au fost indisciplinaţi peste zi, menţionează starea de curăţenie a claselor, pagubele cauzate de elevi (nominal, clasa şi ce anume a stricat, modul de rezolvare, geamuri sparte, bănci, uşi, table sparte).
• Alături de ceilalţi profesori desfăşoară serviciul între orele 730 – 1400, în locurile fixate prin graficele afişate. Ei supraveghează activitatea elevilor în pauze şi plecarea lor spre domiciliu. Prezenţa lor este o garanţie pentru securitatea elevilor.
• La consultaţii, meditaţii, program suplimentar, activităţi sportiv –distractive şi altele organizate cu aprobarea unuia dintre directorii şcolii, profesorul organizator răspunde de securitatea elevilor.


ACTIVITATEA ELEVILOR DE SERVICIU


Serviciul pe şcoală al elevilor se desfăşoară zilnic între orele 745 – 1400. Serviciul pe şcoală efectuează clasele a V- VIII- a, după graficul anunţat prin diriginţi, cu scoaterea unui elev de la ore (art158, alin2 din ROFUIP);
Obligaţii:
- controlează ţinuta elevilor şi carnetul de elev la intrare la ora 745
- consemnează într- un carnet abaterile de la regulament (întârzieri, fuga de la ore) etc.
- sună de intrare şi de ieşire
- unul dintre elevii de la parter este permanent la intrare, celălalt însoţeşte persoanele străine care intră în şcoală.


Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii


1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii , când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.
3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta sau motoreta. Pietonii, bicicliştii şi elevii care se depalsează cu motoreta nu vor purta căşti pentru a asculta muzică.


PARINŢII ELEVILOR ŞCOLII GIMNAZIALE REBRIŞOARA


1. Părinţii au obligaţia de a respecta prezentul regulament în calitate de parte implicată în procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii
2. Părinţii au obligaţia de a respecta programul şcolii (8.00 – 14.00), asigurând prezenţa copiilor în şcoală la timp cât şi preluarea la timp a acestora.
3. Părinţii au obligaţia de a respecta orarul stabilit pentru fiecare clasă, asigurând astfel participarea copilului la toate orele, inclusiv opţionale.
4. Părintii au obligatia de a tine o legatura stransa cu scoala, interesandu-se permanent de situatia scolara a copilului, participand la sedintele cu parintii organizate la nivel de clasa precum si la toate celelalte forme de intalnire stabilite de scoala.
5. Parintii au obligatia de a semna la timp carnetele de elev precum si toate comunicarile trimise de catre scoala pentru a se putea asigura o eficienta a acestor comunicari.
6. Parintii au obligatia de a asigura prezenta la scoala a copilului imbracat in uniforma scolii in toate zilele saptamanii. Este tot responsabilitatea parintilor sa asigure copilului echipamentul sportiv si incaltamintea de interior.
7. Parintii au obligatia sa trateze cu respect orice persoana cu care intra in contact in incinta sau prin intermediul scolii.
8. participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar.


Sancţiuni


1. Nu poate fi considerată minoră nici o abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
2. Elevii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“ în funcţie de gravitatea faptelor, cu:
• observaţia individuală;
• mustrare scrisă;
• retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
• eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
• mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar;
• preavizul de exmatriculare;
• exmatricularea
Pentru absenţe:
- la 10 absenţe nemotivate se vor anunţa părinţii în scris si de scade nota la purtare cu un punct;
- la 40 de absenţe se va scădea nota la purtare până la 6 (şase).
- Scaderea notei la purtare sub 6(sase) duce la repetntie.


Dispoziţii finale

În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis. se interzice constituirea de fonduri de protocol.

COMISIA ROI:
Ciuta Rodovica – director
Cîrcu Domnica - director adjunct
Ilovan Maria - consilier educativ
Rusu Vasile - profesor
Sîrb Nicoleta - profesor
Hoha Adela - profesor
Moldovan Raveca - parinte
Rauca Viorela - elev
Cârcu Andrei - lider sindicat

Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu”, Rebrișoara, strada Principală, nr. 828, cod: 427240;
Tel./Fax: (+4)0263-360546

Site web: www.scoalarebrisoara.ro    e-mail: scgenrebrisoara@yahoo.com

"Mințile luminate discută idei; mințile mediocre discută evenimente; mințile mici discută oamenii." ... Eleanor Roosevelt